top of page
szurke.jpg
Man Signing

ETIKAI KÓDEX

 

          A ZEUS Exhausts Kft. nagy hangsúlyt fektet a hazai és nemzetközi szabályok, valamint az etikai és emberi jogokkal kapcsolatos alapelvek betartására a tisztességes üzletmenet megvalósítása érdekében. Mint ahogyan a vevőinkkel való kapcsolattartásban is a jó partneri együttműködés kialakítására és fenntartására törekszünk, úgy a beszállítóinkkal is hasonló stratégiai együttműködés létrehozása a célunk.

          Ennek jegyében fogalmaztuk meg a beszerzési folyamatainkra és az általános foglalkoztatásra vonatkozó Etikai Kódexünket, hogy ezáltal még magasabb szintre emelhessük a vevőink igényeinek kiszolgálását, magasfokú értékteremtéssel emeljük az általunk gyártott termékek minőségét. Beszállítóink kulcs szerepet játszanak vállalkozásunk sikerében, így elengedhetetlen feltételként elvárjuk tőlük, a tisztességes, jogkövető, etikus magatartást, valamint ezen Etikai Kódexünkben foglaltak maradéktalan betartását.

 

          A beszerzési folyamataink alapvető etikai alapelvei

 

          A beszerzések átláthatósága:

 

          A ZEUS Exhausts Kft. megbízható és átlátható módon választja ki beszállító partnereit. Munkatársaink nem kizárólag az együttműködési szerződésben vállalt kötelezettségek betartását veszik figyelembe, hanem az emberi és állampolgári normák tiszteletben tartására is nagy hangsúlyt fektetnek a beszállítóink kiválasztásánál. A ZEUS Exhausts Kft. alkalmazottai felé alapvető elvárás, hogy feladataikat a legnagyobb szakértelemmel lássák el, így fontosnak tartjuk, hogy beszállítóink is ugyanezen irányelvek gyakorlati alkalmazásával járjanak el, legyen szó a szerződéseinkben foglaltak pontos, következetes betartásáról, a részletes, határidőre történő ajánlatadástól egészen a korrekt számlázásig. Fontosnak tartjuk, hogy az eredményeinket ezen üzleti és etikai szabályok tiszteletben tartásával érjük el.

 

          Együttműködés, „win-win” elv betartására való törekvés:

 

          Társaságunk a magas szintű termék minőség mellett a magas színvonalú vevőkiszolgálásra is nagy hangsúlyt helyez, ezzel a szolgáltatás csomaggal törekedve a versenytársakkal szembeni piaci előny megszerzésére. Ennek érdekében célunk olyan hosszútávú, kölcsönös előnyökre törekedve kiépíteni az együttműködést beszállítóinkkal, ahol a tisztességes üzleti magatartás keretein belül válik lehetővé mindkét fél részére a közös munka sikeréből származó anyagi és szellemi profit elérése.

 

          A tisztességes, egyenlő esélyek, valamint a versenysemlegesség biztosítása:

 

          Beszerzési folyamataink ellátása és hatékonysága a beszállítóink közötti tisztességes versenyen és esélyegyenlőségen alapul. A ZEUS Exhausts Kft. kötelezi magát, hogy minden, a versenykorlátozásokra, illetve szabad versenyre, tisztes kereskedésre vonatkozó előírást maradéktalanul betart. Beszállítóinktól is elvárjuk, hogy ne vegyenek részt illegális versenykorlátozó megállapodásokban, illetve következetesen határolódjanak el mindennemű versenytorzulást eredményező kezdeményezéstől. A ZEUS Exhausts Kft. tartózkodik versenytársai hírnevének rontásától vagy bármely, azok hitelképességét sértő vagy veszélyeztető magatartástól.

 

          Információ kezelés:

 

          A ZEUS Exhausts Kft. minden alkalmazottjától elvárja, hogy felelősségteljesen kezelje a társaság vagyonát, beleértve a gondos és felelősségtudatos kezelését azon bizalmas információknak, amelyek tevékenységük során jutottak tudomásukra. Ezen bizalmas információkat kollégáink, az arra jogosult vezető tisztségviselő előzetes felhatalmazása nélkül, semmilyen körülmények között sem hozhatják nyilvánosságra! Beszállítóink versenytársai nem szerezhetnek tudomást az ajánlatokról, a tárgyalt árakról és egyéb kondíciókról. Elvárjuk beszállítóinktól is, hogy megfelelően gondoskodjanak az üzleti partnereik adatainak és szellemi tulajdonjogainak védelméről. Partnereink kötelesek megvédeni a tudomásukra jutott információkat és azokat csak a megfelelő felhatalmazást követően felhasználni.

 

          Befolyásolhatóság elkerülése:

 

          Társaságunknál a beszerzésekkel kapcsolatos döntések függetlenek mind tárgyakhoz kötött, mind pedig személyes érdekektől. Minden üzleti döntésünknél törekszünk elkerülni a korrupciót, az etikátlan viselkedést, a befolyásolást illetve még ezek látszatát is! Munkatársaink elkötelezettek, hogy semmi nemű anyagi, vagy nem anyagi juttatást, sem közvetlenül, sem közvetve nem fogadnak el a társaságunkkal üzleti kapcsolatban álló, vagy üzleti kapcsolat teremtésére törekvő beszállítóktól, alvállalkozóktól, illetve azok képviselőjétől, vagy egyéb üzleti partnerektől. Ezen felül alkalmazottaink sem nyújtanak harmadik fél részére ilyen juttatásokat sem saját, sem más érdekében, sem a saját, sem a cég nevében. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy határozottan elutasítsák vállalkozások és intézmények minden nemű büntetendő és etikátlan döntési befolyásolását, saját vállalkozásuknál következetesen fellépnek a korrupció minden formája ellen.

A ZEUS Exhausts Kft. csak olyan partnerekkel létesít, illetve tart fenn kapcsolatot, akik az üzleti tisztesség szabályai szerint működnek. Tevékenysége során jóhiszeműen és becsületes módon jár el, az adott ország vonatkozó jogszabályait betartja, és csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használja.

 

          A foglalkoztatás általános szabályai

 

          Az emberi jogok tiszteletben tartása és a gyerekmunka tilalma

 

          A ZEUS Exhausts Kft. támogatja és tiszteletben tartja a nemzetközileg kinyilvánított emberi jogok védelmét. A Társaság munkavállalóitól ennek megfelelően elvárjuk a vonatkozó nemzetközi egyezményekben, jogszabályokban és szabályozásokban meghatározott emberi jogok tiszteletben tartását. Az emberi jogok tiszteletben tartása arra is kiterjed, hogy szigorúan tiltjuk a munkavállalókkal szembeni durva és kegyetlen bánásmódot.

          A ZEUS Exhausts Kft. elítéli a gyerekmunkát, valamint a gyermekek és kisebbségek kizsákmányolásának minden formáját; nem végeztet sem kényszer-, sem rabszolga-, sem gyermekmunkát, és ilyen tevékenységet egyetlen partnerétől sem fogad el. Tevékenységünk során és beszállítóinknál, valamint alvállalkozóinknál törekszünk minden ilyen tevékenység megakadályozására. Abban az esetben, ha a Társaság tudomást szerez gyermekmunkáról (legyen az a saját telephelyünkön, vagy beszállítónknál, alvállalkozónknál) vagy bármilyen más, a gazdasági kizsákmányolás kategóriájába tartozó formáról, azonnali intézkedést tesz illetve eljárást kezdeményez annak megszüntetésére.

 

          Hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és megtorlás

 

          Társaságunk célul tűzte ki a megtorlástól mentes környezet kialakítását is. Szigorúan tilos megtorlást alkalmazni a jóhiszeműen tanácsot kérő, az aggályaikat kifejező, a visszaélést bejelentő vagy valamely vizsgálatban adatot szolgáltató munkavállalóval szemben. A Prime Rate vezetése megteszi a megfelelő lépéseket, ha valaki – függetlenül attól, hogy milyen munkakört tölt be a Társaságnál – megtorlást alkalmaz olyan munkavállalóval szemben, aki a valóságnak megfelelően és jóhiszeműen bejelent egy esetleges visszaélést.

          A ZEUS Exhausts Kft. szigorúan tiltja az erőszak, a megfélemlítés vagy a zaklatás minden formáját. Ezek bármelyike teljességgel elfogadhatatlan, és a vezetés felelőssége, hogy a felmerülő eseteket megfelelő módon kezelje.

          A munkavállalóink kötelessége, hogy a fentiekbe ütköző erőszakos megnyilvánulás bármilyen formájának észlelése esetén ez ellen fellépjenek, és az esetről bejelentést tegyenek a közvetlen felettesnek, az illetékes igazgatónak vagy az erre kijelölt csatornán a szervezet kijelölt képviselőjének.

 

          A magánélet védelme

 

          A ZEUS Exhausts Kft. tiszteletben tartja a magánéletet. Ugyanakkor a munkatársaktól elvárja, hogy munkaidőn kívül tanúsított magatartásuk, tevékenységük ne legyen ellentétes a Társaságnál fennálló munkaviszonyukból eredő kötelezettségeikkel.

 

          Az Etikai Kódex megszegésének következményei

 

          Az Etikai Kódex előírásainak megszegése az eset körülményeitől függően munkajogi, polgári jogi vagy büntetőjogi felelősségre vonással járhat.

          A ZEUS Exhausts Kft. a jelen Etikai Kódexben előírtak bármilyen megszegését súlyos szabályszegésként kezeli, amely akár a munkavállaló munkaviszonya megszüntetésével és/vagy a munkaszerződése felmondásával végződő fegyelmi eljárást vonhat maga után. A Cég előírásainak, illetve a helyi jogszabályoknak a nem ismerete nem mentesít azok megszegésének következményei alól.

 

          Szabálysértések bejelentése

 

          Az Etikai Kódexben deklaráltak megsértése esetén, valamint ha olyan döntési helyzetbe kerül, amelyben bizonytalan az etikus eljárással kapcsolatban, kérjük jelezze azt a társaság illetékes vezetőjének.

 

          A névtelen bejelentést csak abban az esetben kezeljük, illetve vizsgáljuk ki, ha bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, vagy élet, testi épség, egészség közvetlen veszélye fenyeget, vagy a súlyos kötelezettségszegés valószínűsíthetően megalapozott.

 

          A ZEUS Exhausts Kft. tiltja és minden eszközzel megakadályozza, hogy bárkit hátrányosan megkülönböztessenek vagy szankcionáljanak azért, mert az Etikai Kódex rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatban aggályát fejezte ki, illetve bejelentette azt.

 

          Az Etikai Kódex elveinek, tartalmainak teljesüléséért a ZEUS Exhausts Kft. menedzsmentje egységes felelősséggel jár el. A társaság minden munkavállalójának és szerződéses partnerének tisztában kell lennie ezekkel az elvekkel, melyeket munkájuk során alkalmazniuk kell.

 

 

Nagykanizsa, 2022 január 04.

bottom of page