top of page
szurke.jpg
Man Signing
ETIČKI KODEKS

 

       Poduzeće ZEUS Exhausts Kft. u svrhu poštenog poslovanja snažan naglasak stavlja na poštivanje domaćih i međunarodnih propisa, etičkih načela i ljudskih prava. U kontaktima s kupcima nastojimo ostvariti i održavati kvalitetnu partnersku suradnju, dok u odnosima s dobavljačima težimo ostvarenju slične strateške suradnje.

       U takvom smo duhu donijeli i naši Etički kodeks koji se odnosi na nabavne procese i opće zapošljavanje, kako bismo potrebe kupaca mogli zadovoljavati na još višoj razini, stvarajući najviše vrijednosti i unapređujući kvalitetu naših proizvoda. Naši dobavljači imaju ključnu ulogu u uspjehu poduzeća, od kojih očekujemo neophodno pošteno, zakonito i etičko ponašanje, pri čemu u cijelosti moraju ostvarivati odredbe ovog Etičkog kodeksa.

 

       Osnovna etička načela nabavnih procesa

 

       Transparentnost nabave:

 

       Društvo ZEUS Exhausts Kft. svoje dobavljače bira na pouzdan i transparentan način. Naši suradnici ne uzimaju u obzir samo obveze koje su definirane ugovorom o poslovnoj suradnji, već pri izboru dobavljača snažan naglasak stavljaju i na ljudske i građanske norme. Tvrtka ZEUS Exhausts Kft. pri ostvarivanju poslovnih zadataka od svojih zaposlenika očekuje najveću stručnost, a praktičnu primjenu  istih načela očekujemo i od naših dobavljača, bilo da se radi o preciznom i dosljednom poštivanju ugovora i rokova ili preciznom izdavanju računa. Pri postizanju poslovnih rezultata smatramo važnim i poštivanje ovih poslovnih i etičkih normi.

 

       Suradnja, nastojanje ostvarenja „win-win” načela:

 

       Naše društvo uz najvišu kvalitetu proizvoda snažan naglasak stavlja i na kvalitetno posluživanje kupaca, a svojim paketom usluga nastoji ostvariti tržišne prednosti u odnosu na tržišne konkurente. U svrhu toga suradnju s dobavljačima želimo ostvarivati na temelju uzajamnih prednosti, pri čemu za obje strane nastojimo omogućiti financijsku i intelektualnu korist koja proizlazi iz uspješnog zajedničkog rada.

 

       Poštena jednakost mogućnosti i tržišna neutralnost:

 

       Obavljanje i učinovitost naših nabavnih procesa temelje se na poštenom nadmetanju dobavljača i jednakosti mogućnosti. Društvo ZEUS Exhausts Kft. obvezuje se na potpuno poštivanje svih tržišnih ograničenja i pripadajućih propisa. Od naših dobavljača zahtijevamo da ne sudjeluju u ilegalnim sporazumima čiji je cilj ograničavanje tržišnog nadmetanja te od njih tražimo da se jasno ograde od svih inicijativa za deformiranje tržišta. ZEUS Exhausts Kft. ne šteti ugledu tržišnih takmaca i ne narušava njihov kredibilitet.

 

       Upravljanje informacijama:

 

       ZEUS Exhausts Kft. od svojih zaposlenika očekuje odgovoran odnos prema imovini društva, uključujući brižno i odgovorno upravljanje informacijama za koje su doznali tijekom svog rada. Takve informacije ni pod kakvim okonostima ne smiju objavljivati bez prethodne dozvole ovlaštenih rukovoditelja! Tržišni konkurenti naših dobavljača ne smiju doznati za ponude,  te cijene i druge uvjete koji su predmet pregovora. Od dobavljača također očekujemo da na odgovarajući način brinu o zaštiti poslovnih podataka i intelektualnog vlasništva naših poslovnih partnera. Naši partneri moraju zaštititi informacije za koje su doznali, a smiju ih koristiti jedino uz odgovarajuća ovlaštenja.

 

       Izbjegavanje mogućnosti utjecanja:

 

      Sve odluke u vezi s nabavom u našem su poduzeću neovisne o predmetnim i osobnim interesima. Pri donošenju svih poslovnih odluka nastojimo u cijelosti izbjeći čak i privid korupcije, neetičnog ponašanja i utjecaja! Naši su suradnici opredijeljeni i ne prihvaćaju nikakve posredne ili neposredne financijske ili nematerijalne prednosti od dobavljača, kooperanata i drugih poslovnih partnera koji su s našim društvom u ugovornom odnosu ili s istim  nastoje postići takav odnos. Povrh toga naši zaposlenici takve prednosti u svom ili tuđem interesu ili interesu društva ne omogućuju ni trećim strankama. Od naših dobavljača očekujemo da odlučno odbiju svako kazneno ili neetično ponašanje čiji je cilj utjecanje na odlučivanje od strane institucija i gospodarskih subjekata, te i u svojim poduzećima dosljedno rade na suzbijanju korupcije.

 

       ZEUS Exhausts Kft. odnose uspostavlja i održava samo s onim partnerima koji djeluju prema načelima poslovne korektnosti. U poslovanju nastupa dobronamjerno i pošteno, poštuje zakonske propise dotične zemlje i koristi isključivo zakonita sredstva.

 

       Opći propisi o zapošljavanju

       Poštivanje ljudskih prava i zabrana dječjeg rada

 

       ZEUS Exhausts Kft. podržava i poštuje zaštitu deklariranih međunarodnih ljudskih prava. Sukladno tomu društvo od svojih zaposlenika zahtijeva poštivanje svih ljudskih prava koja su zajamčena odgovarajućim međunarodnim konvencijama, zakonskim propisima i regulativom. Poštivanje ljudskih prava obuhvaća i grubo i nemilosrdno ophođenje koje strogo zabranjujemo svim našim zaposlenicima.

 

       ZEUS Exhausts Kft. osuđuje dječji rad te sve oblike iskorištavanja djece i manjina; društvo ne zapošljava djecu niti se služi ropskim ili prisilnim radom, što ne prihvaća ni kod svojih partnera. Tijekom naših aktivnosti nastojimo sprečavati takve aktivnosti kod svojih kooperanata. Ako naše društvo dozna za zapošljavanje djece (u našoj poslovnoj jedinici ili kod naših partnera) ili drugi oblik gospodarskog iskorištavanja istovremeno će podnijeti prijavu i inicirati uklanjanje takvog stanja.

 

       Negativna diskriminacija, uznemiravanje i represija

       Cilj našeg društva je i stvaranje radnog okruženja bez represija. Strogo su zabranjeni svi oblici represije prema zaposlenicima koji dobronamjerno traže savjet, izražavaju dvojbe ili dostavljaju podatke u sklopu neke istrage. Prime Rate rukovodstvo provodi odgovarajuće aktivnosti ako dozna da netko – neovisno o položaju u društvu – provodi represiju prema zaposlenicima koji dobronamjerno prijavljuju eventualne stvarne zloporabe.

 

       ZEUS Exhausts Kft. strogo zabranjuje sve oblike nasilja, zastrašivanja ili uznemiravanja.Svi oblici takvog ponašanja su neprihvatljivi, a odgovarajuće rješavanje takvih slučajeva u odgovornosti je rukovodstva.

 

       Zaposlenici moraju nastupati protiv svih uočenih, gore navedenih oblika nasilničkog ponašanja, koja moraju prijaviti neposrednom rukovoditelju, nadležnom direktoru ili putem za to određenog kanala nadležnom predstavniku organizacije.

      Zaštita privatnog života

 

       Tvrtka ZEUS Exhausts Kft. poštuje privatni život. Istodobno od svojih suradnika očekuje da njihovo ponašanje i aktivnosti izvan radnog vremena ne budu u suprotnosti s obvezama koje proizlaze iz radnog odnosa u Društvu.

 

       Posljedice kršenja Etičkog kodeksa

 

       Kršenje propisa etičkog kodeksa ovisno o okolnostima za sobom može povući radnopravnu, građanskopravnu ili kaznenopravnu odgovornost.

 

       Društvo ZEUS Exhausts Kft. svako kršenje propisa ovog etičkog kodeksa smatra teškim prekršajem koji može dovesti do disciplinskog postupka i raskida radnog odnosa i/ili Ugovora o radu. Nepoznavanje propisa Tvrtke ili mjesnih zakonskih propisa ne oslobađa od posljedica njihova kršenja.

       Prijava prekršaja

 

       Molimo da sve prekršaje propisa određenih Etičkim kodeksom prijavite nadležnom rukovoditelju Društva, a isto trebate učiniti i ako ste pred odlukom i nesugurni ste u vezi s etičnošću postupanja.

       Anonimne prijave prihvaćamo i razmatramo samo ako se sumnja na kazneno djelo ili prijeti ugroza ljudskog života, tjelesne sigurnosti ili zdravlja, te postoji osnovana sumnja da je počinjeno teško kršenje obveza.

       Društvo ZEUS Exhausts Kft. zabranjuje i svim sredstvima sprječava negativnu diskriminaciju ili sankcioniranje zbog izražavanja zabrinutosti ili prijave kršenja odredbi Etičkog kodeksa.

       Rukovodstvo društva ZEUS Exhausts Kft. snosi jedinstvenu odgovornost za ostvarenje načela i sadržaja Etičkog kodeksa. Svi zaposlenici društva i ugovorni partneri moraju biti svjesni načela koja moraju primjenjivati tijekom svog rada. 

 

U Nagykanizsi, 4. siječnja 2022.

bottom of page